cel2i

- Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с нашите доставчици

- Превръщане нуждите и очакванията на клиентите в изисквания за предлаганите от нас услуги

- Модернизация в технологичен и технически аспект

- Подобряване на работната среда и защита на работещите в организацията, съблюдаване очакванията на обществото по отношение предпазването на здравословните и безопасни условия на труд в съответствие с нормативните изисквания

- Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на клиентите, персонала, обществото и другите заинтересовани страни.

- Ефективно управление на рисковете за здравето и за безопасността, съгласно действащите нормативни документи. Намаляване до минимум рисковете за персонала и другите заинтересовани страни свързани с дейността

- Максимално използване на технически средства, инженерни решения и предупредителни мерки за недопускане на инциденти и злополуки при охрана на обектите

- Системно да се провежда обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд при спазване на изискванията за ЗБУТ и вътрешна нагласа за постоянни измерими подобрения в ежедневната работа.

- Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички клиенти и партньори на организацията