karieri

Ръководството осигурява спазване на разпоредбите на действащите законови и нормативни изисквания в Р. България, касаещи организацията на труда във фирма „Ро-Ник-Ем-2009“ ЕООД. Назначаването на компетентен персонал се извършва на базата на изискващите се за съответната длъжност, образование, професионално обучение, умения и опит.
 - Отговорностите, правата, задълженията и изискванията към служителите, са регламентирани в длъжностните характеристики и правилника на вътрешния трудов ред на фирма „Ро-Ник-Ем-2009“ ЕООД
 - Като критерии за наемане на персонала се използват и идентифицираните опасности и оценката на риск, при проектирането на охраняваните зони, процеси, ползвани технически средства, оперативни инструкции и организация на трудовия процес.
 - В основа на нашия успех, главна действаща сила представлява човешкия фактор. Най-ценният актив на фирма „Ро-Ник-Ем-2009“ ЕООД са нашите служители. Изискванията на всички кандидати се основава на умението за работа в екип, динамичност, комуникативност, отговорност и лоялност .